Avís legal i política de privacitat i protecció de dades

INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet faciliten en el lloc web http://wwwsagarramediarseguros.com, (des d’ara “el Web”).

El titular del Web és (mediador)JS JOMA 1011,SL, amb domicili a Baldomero Solà, nº 16, 08912 Badalona, amb CIF B62100573 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full B 227255 foli 71, tom 33246 . i autoritzada per la Dirección General de Seguros/Direcció General de Política Financera Asssegurances i Tresor amb el  número AVJ00039GC

La finalitat del Web és donar a conèixer els productes i serveis que comercialitza (mediador) JS JOMA 1011, SL i donar informació sobre els mateixos, així com facilitar un altre tipus d’informació que creiem que pot ser d’interès i crear un espai de comunicació per als Usuaris d’Internet.

A l’accedir a aquest Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta política, tot i que ho fa de manera revocable i sense efectes retroactius. L’accés a aquest Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com a tota la legislació aplicable a la que es fa referència en aquest apartat així com a l’avís legal.

Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les pàgines web i dominis que depenguin de JS JOMA 1011 ,SL (mediador).

OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d’Internet la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a JS JOMA 1011, SL .(mediador)A. per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
JS JOMA 1011,SL (mediador)
Adreça… Baldomero Solà,nº 16, 08912 Badalona.
Telèfon 93 4643164
Email contacte:info@jsjoma.es.

FINALITAT DELS TRACTAMENTS I QUALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

JS JOMA 1011,SL (mediador) l’informa que les dades personals que vostè ens faciliti, seran tractades, en la nostra condició d’ agència vinculada i per tant com a encarregats del tractament de dades de les entitats asseguradores amb les que formalitzeu les pòlisses (art 203.1 a del RDLlei 3/2020, de 4 de febrer, que aprova la Llei de Distribució) amb la finalitat de:

 • realitzar una correcta gestió administrativa, econòmica i comercial, de les seves assegurances o estudis d’assegurances
 • atendre les seves consultes i sol·licituds
 • realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis
 • remetre-li comunicacions personals en relació a les seves assegurances, o d’ altres del seu possible interès
 • realització d’enquestes d’opinió i fins estadístiques, ja per informar periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics,
 • compliment de normatives en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Aquest consentiment és en compliment amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades («RGPD»).

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els formularis del web, són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol·licituds dels Usuaris d’Internet, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol·liciten.

Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris d’Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a JS JOMA 1011,SL (mediador) per aquests tractaments.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per cap finalitat que no sigui atendre a la seva sol·licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb les gestions de les seves assegurances contractades a través de JS JOMA 1011,SL (mediador), amb la única excepció de la possibilitat de cursar-vos a més ofertes comercials d’ altres possibles assegurances del seu possible interès.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris d’Internet seran tractades de forma lleial i lícita, s’utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin s’emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d’informació de… JS JOMA 1011,SL (mediador). per realitzar les gestions d’aquest lloc web. Aquests fitxers han estat inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

¿COM RECOLLIM LES SEVES DADES?

Sempre recollim les seves dades com a encarregats del tractament de les asseguradores amb les que treballem, amb el seu consentiment exprés, i pot ser de diferents maneres:

 • Quan vostè contacta directament amb JS JOMA 1011,SL (mediador), ja sigui a través del web, o per correu electrònic o per línia telefònica amb motiu de sol·licitar alguna informació sobre els nostres productes o serveis
 • Quan vostè contracta una assegurança a través de JS JOMA 1011,SL .(mediador)
 • En els formularis de càlcul de prima per una assegurança d’automòbil, llar o vida del web
 • En el formulari de comunicació de sinistre del web
 • En el formulari de contacte del web
 • En el registre d’usuari de l’oficina virtual
 • En un xat, amb un representant de JS JOMA 1011,SL.(mediador)

L’informem que els consentiments atorgats per vostè tenen caràcter totalment revocable. Aquesta revocació la pot fer efectiva mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’ adreça…info@jsjoma.es. Tanmateix, l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius, amb efectes des del mateix moment de sol·licitud de la revocació.

QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES?

JS JOMA 1011,SL .(mediador). proporcionarà les dades a la companyia o companyies d’assegurances per tal de:

 • fer un estudi d’una assegurança que vostè ens sol·liciti, i només les estrictament necessàries a aquest fi.
 • formalitzar el seu contracte o contractes d’assegurances, i només les estrictament necessàries a aquest fi.

En cas que vostè tingui una relació comercial amb algun col.laborador extern de JS JOMA 1011,SL.(mediador) figura que es regula en l’article 137 del RDLlei 3/2020, de 4 de febrer, que aprova la Llei de Distribució, les seves dades seran compartides amb aquest col.laborador.

COMUNICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin no seran comunicats a cap altre tercer, excepte a les entitats asseguradores per a la mediació de les pòlisses per vosté sol·licitades.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris d’Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

La informació que ens proporcioni es mantindrà als nostres sistemes com a encarregats i al de les asseguradores com a responsables mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé que donat el cas, és possible que encara tinguem el dret o obligació, sota la legislació aplicable de demanar, usar, transferir o comunicar la seva informació personal. A més, l’informem que és possible que haguem de conservar certa informació amb la finalitat de manteniment de registres i/o finalitzar qualsevol transacció que hagi iniciat abans de sol·licitar un canvi o eliminació.

L’informem que conservarem la seva informació personal per el període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, a menys que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

LEGIMITITZACIÓ

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès pel RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques: La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment. La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d’un contracte subscrit amb vostè. A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals. En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. JS JOMA 1011,SL (mediador). en la seva qualitat d’ encarregat de la gestió i el control d’aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

JS JOMA 1011,SL (mediador). té implementades totes les mesures de caràcter  tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d’una acció humana o d’un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d’informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que JS JOMA 1011,SL (mediador). realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al Web. Tota la informació que els Usuaris d’Internet facilitin per aquest mitjà, s’enviarà pel seu compte i risc.

ELS SEUS DRETS ATENYENT A LES DADES FACILITADES

 • Les persones que hagin facilitat les seves dades de caràcter personal a JS JOMA 1011,SL.(mediador)       podran exercir, si ho desitgen, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.
 • Per poder exercir aquests drets, podran dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, a JS JOMA 1011,SL (mediador) . amb domicili … Baldomero Solà,nº 16, 08912 Badalona en en la següent adreça de correu electrònic: info@jsjoma.es.. amb la referencia «Protecció de dades personals», especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.
 • Té també dret a presentar un reclamació davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s’ajusta al RGPD.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals
 • Per exercir els drets, s’ha de verificar la seva identitat mitjançant l’enviament del seu DNI o un altre document acreditatiu legal com el passaport.

L’exercici per part seva d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general, com la prevenció o detecció de delictes o pels nostres propis interessos, com el manteniment de confidencialitat de l’assessorament jurídic. Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat per això, i li respondrem en un mes (segons l’RGPD) o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

MENORS D’EDAT

JS JOMA 1011,SL (mediador) entén la importància de protegir la privacitat dels menors d’edat, especialment en un entorn en línea.

JS JOMA 1011,SL (mediador). no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d’edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d’edat, s’adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

NAVEGACIÓ ANÒNIMA

JS JOMA 1011,SL (mediador) obté informació anònima sobre els seus visitants. Això significa que aquesta informació no es pot associar a un usuari concret i identificat. Les dades que se’n conserven són:

 • La data i hora d’accés al web.
 • L’adreça IP del dispositiu que accedeix al web.
 • L’adreça d’internet d’un enllaç que redirigeix a l’usuari al nostre web.

CONSENTIMENT

En acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d’Internet estan d’acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.

ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: .info@jsjoma.es. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del Web ha estat actualitzada al gener de 2022.

JS JOMA 1011,SL (mediador). es reserva el dret a modificar la Política de privacitat del Web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.

Es recomana als Usuaris d’Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran al Web.

Nuevas contrataciones